Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i twają 20 - 30 minut. Program zajęć zawiera elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie tego programu pozwola rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych dziecka. Ponadto dzieci uczą się:

• interpretacji ruchowej treści piosenek, reagowanie ruchem na zmiany miary taktu,

• reagowanie ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie, długie, krótkie,

• rytmicznego marszu z akcentem pracy rąk i nóg

• nauka podstawowych kroków tanecznych polki, walca

Marta Świstun

 

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się 2x w tygodniu po 30 minut.

Program zajęć skierowany jest do dzieci 3-, 4- i 5-letnich przejawiających różne wady postawy.

Podczas zajęć przedszkolaki:

- rozwijają ogólną sprawność ruchową

- kształtują swoją zwinność, zręczność i szybkość

- usprawniają koordynację wzrokowo- ruchową

- rozwijają spostrzegawczość i orientację w przestrzeni

- rozciągają przykurczone grupy mięśniowe

- wzmacniają mięśnie osłabione

- wyrabiają nawyk utrzymywania postawy skorygowanej podczas codziennych czynności

- wzmacniają mięśnie oddechowe

- uczą się zachowań prozdrowotnych- nabywają poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie

Do wspólnych ćwiczeń zapraszamy także rodziców, zachęcając ich jednocześnie do systematycznej pracy z dzieckiem w domu.

Monika Bibułowicz

Logopegia

Celem zajęć logopedycznych w przedszkolu jest korekcja wad wymowy, poprawienie funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej, rozbudowanie słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Formy realizacji:

 1. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, języka, warg, podniebienia miękkiego;

 2. Kształtowanie słuchu fonematycznego z każdym dzieckiem

 3. Ćwiczenia pogłębionego oddechu

 4. Ćwiczenia fonacyjne

 5. Opracowanie układów artykulacyjnych właściwych dla danego szeregu głosek

 6. Opracowywanie wymowy struktur językowych:

 1. Wywołanie głosek w izolacji

 2. Wywołanie głosek w sylabach

 3. Wywołanie (utrwalanie) głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie wyrazów

 4. Utrwalanie głosek w wyrażeniach

 5. Utrwalanie głosek w zdaniach

 6. Utrwalanie głosek w opowiadaniach, zabawach, grach dydaktycznych a także mowie spontanicznej

 1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

 2. Kształtowanie systemu gramatycznego

 3. Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej oraz orientacji przestrzennej.

 4. Stymulowanie językowego rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia i zabawy utrwalające czytanie i pisanie

Organizacja zajęć logopedycznych:

 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2 – 3 – 4 osobowych

Kwalifikacja do zajęć terapii logopedycznej:

 • Orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Przesiewowe badanie logopedyczne we wrześniu (kwalifikacja logopedy)

 

Joanna Strzałkowska

Logopeda/terapeuta SI

ciecz newtonowska  dmuchajka  dopasowywanie elementów z odroczeniem  kostka  odwrażliwianie stóp  pionizacja języka  różnicowanie szeregów  Układnaie sekwencji 3 elementowych  Utrwalanie samogłosek  Zabawa oddechowa MECZ

 Zajęcia integracji sensorycznej

Celem terapii integracji sensorycznej(SI) jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych w ciele. Proces ten ma dostarczyć „aparatowi sensorycznemu” odpowiednią ilość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne.

Zaburzenia Integracji sensorycznej najczęściej rozpoznaje się u dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym na podstawie szczegółowej diagnozy.

Terapia SI może dotyczyć dzieci z:

- autyzmem

- ADHD

- zespołem Downa

- problemami z koncentracją

- dyspraksja

- zaburzeniami koordynacji wzrokowo – ruchowej

- zbyt niskim lub bardzo wysokim poziomem aktywności ruchowej

- opóźnionym rozwojem mowy

- nadmierną wrażliwością ( wzrok, słuch, węch, dotyk)

- podwrażliwością przedsionkową, proprioceptywną, dotykową, słuchową

- trudnościami w nauce (odwracanie liter, brak stabilizacji pola widzenia, opuszczanie linijek przy przepisywaniu z tablicy)

- upośledzeniem czynności motoryki dużej i małej (problem z trzymaniem długopisu, wycinaniem, nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia przy stoliku)

 

Organizacja zajęć integracji sensorycznej :

 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie
 • Częstotliwość i czas trwania zajęć ustala się indywidualnie wg potrzeb

 

Kwalifikacji do zajęć integracji sensorycznej dokonuje specjalista SI na podstawie :

 • Orzeczenia lub opini z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub diagnozy SI

 

Joanna Strzałkowska

Logopeda/terapeuta SI

 cieżka sensoryczna w sali SI dekorowanie portretów  drabinka koordynacyjna  Dziecko przechodzi to na boso  dżdżownica z masy  galaretki spożywcze  kontakt stóp z róznymi konsystencjami  kulki z zatopionymi przedmiotami  rozpoznawanie przedmiotów bez udziału wzroku  stymulacja dotykowa  taca sensoryczna 1  terapia ręki jajeczka  tor sensoryczny  trening węchowy  tuba z rybkami  zabawy jedzeniem  zabawy kolorowym ryżem  zabawy ryżem  ćwiczenia równoważne  łowienie muszelek