Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych.

1.Władze lokalne – poznanie pracy urzędu; kontakt z władzami gminy poprzez udział w uroczystościach organizowanych przez urząd oraz przedszkole.

2.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom; prowadzenie badań przesiewowych - logopedycznych; organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców; prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w poradni i na terenie placówki.

3.Straż pożarna – organizowanie wycieczek do siedziby Straży Pożarnej; zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów; zapraszanie strażaków do przedszkola; przeprowadzanie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników placówki; kontrola obiektu związana z bezpieczeństwem pożarowym; udział w organizowanych konkursach plastycznych.

4.Policja – organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola; poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta; prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt.

5.Biblioteka Gminna  i biblioteka szkolna– poznanie pracy bibliotekarza; przedstawienie zbioru bibliotecznego – oznakowania, okładki, karty książki i karty czytelnika; zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, motywowanie do aktywnego czytelnictwa; słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki; wspólne zajęcia manualne na terenie biblioteki; poznanie sposobów korzystania z biblioteki i zasad zachowania się w miejscu publicznym.

6. Białostocki Dziecięcy Szpital Kliniczny – współpraca z odziałem neurologicznym i onkologicznym; pokazanie dzieciom, że one również mogą nieść radość chorym rówieśnikom poprzez coroczne akcje ,,Zostań świętym Mikołajem”.

7. Ośrodek Pomocy Społecznej -finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej.

8. Gminny Ośrodek Zdrowia współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie dbania o profilaktykę zdrowia i czystości; wycieczka do gabinetu stomatologicznego, wizyty w gabinecie lekarskim; wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych.

9. Gminny Ośrodek Kultury udział dzieci w uroczystościach lokalnych organizowanych przez GOK.

10. Lokalne sklepy i punkty usługowe- wycieczki do pobliskich sklepów, apteki; zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody.

11.Schronisko dla zwierząt – odwiedzanie i oglądnie schroniska; uczenie dzieci odpowiedzialności za zwierzęta, które mają w swoich domach; organizowanie akcji zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w schronisku.

12. Wspólpraca z teatrami objazdowymi min z Teatrem Wrocławskim : zapoznanie dzieci ze sceną teatralną, widownią, grą aktorską, rodzajami lalek teatralnych; rozwijanie zainteresowań teatralnych dzieci; rozbudzanie wyobraźni dziecięcej; zapraszanie w miarę możliwości, różnego rodzaju artystów na teren placówki - sprawianie radości z możliwości kontaktu ze sztuką.

13.Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) - udział wychowanków w organizowanych przeglądach piosenki, teatrzykach oraz umiejętnościach recytatorskich; korzystanie z ofert w ramach konkursów plastycznych, zapoznanie dzieci ze szkołą - ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego.

Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym realizujemy z pasją swoje zamierzenia wychowując twórczych, radosnych i kreatywnych absolwentów. Staramy się o to, aby każde dziecko odnalazło się w nowym dla siebie środowisku, wspomagamy je w indywidualnym rozwoju, wspieramy jego aktywność twórczą.

Eliza Kossakowska