Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej

 Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

oraz Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

w roku szkolnym 2023/2024

zostały udostępnione na drzwiach szkoły podstawowej (budynek A) oraz przedszkola (budynek drewniany).

W dniach od 20.03.2023 r. do 29.03.2023 r. rodzice dzieci nowoprzyjętych składają oświadczenie potwierdzające wolę zapisu do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej oraz do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej.

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę korzystania z usług przedszkola

Oświadczenie potwierdzające przez rodziców wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół  w Turośni Kościelnej lub w skrzynce podawczej w budynku A.

Niedostarczenie takiego dokumentu w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją zapisu dziecka do placówki.

Do 15 lutego 2023 r. rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej składają deklarację o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2023/2024.

Deklarację można zostawić w skrzynce podawczej w budynku A lub przekazać dla wychowawcy grupy.

 

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej w roku szkolnym 2023/2024