DZIAŁALNOŚĆ  RADIOWĘZŁA 2018/2019

 

Grafik I półrocze (dotyczy przerw od 7.20 do 14:30)

Poniedziałek: Zuzia Gierejko, Magda Wiązek, Paweł Czajkowski, Dominik Czajkowski, Gabrysia Leszczyńska
Wtorek: Adrian Podwysocki, Kinga Kubala, Zuzia Więcko, Damian Kalinowski, Olga Laskowska, Adam Łuksza (po 4 lekcji): Kacper Świstun, Piotr Sobolewski, Ewa Podwysocka, Kinga Olendzka, Adam Łuksza
Środa: Kacper Grzybko, Paulina Osmólska, Natalie Abramowicz, Aneta Bukłaho, Michał Szejko
Czwartek: Sebastian Matychowiec, Szymon Śladowski, Kacper Arciszewski, Szymon  Dunaj, Adam Łuksza (po 4 lekcji): Bartek Struk, Damian Drozdowski, Filip Oksztul, Jaś Czaczkowski
Piątek: Paweł Kluczyk, Natalia Bogusz, Paulina Roszkowska, Jakub Borowski, Mateusz Baranowski


Nowy rok szkolny to nowe wyzwania. Ogromnie nas cieszy, że możemy przedstawić Państwu zespół redakcyjny Radiowęzła na rok szkolny 2018/2019.

Koordynator:
             ds. kontroli muzyki - Mateusz Baranowski
             ds. harmonogramu i organizacji - Gabrysia Leszczyńska
zastępca koordynatora:
             ds. rozwoju kompetencji muzycznych i cyfrowych - Adam Łuksza
             ds. kontaktów i ogłoszeń - Michał Szejko


1.        Gabrysia Leszczyńska kl.8
2.        Zuzia Gierejko kl.8
3.        Magda Wiązek kl.8
4.        Kacper Grzybko kl. 3b
5.        Dominik Czajkowski kl.3b
6.        Adam Łuksza kl. 3b
7.        Michał Szejko kl. 3b
8.        Ewa Podwysocka kl.3b
9.        Kinga Olendzka kl.3b
10.         Paulina Osmólska kl.3b
11.         Natalie Abramowicz kl.3b
12.         Aneta Bukłaho kl.3b
13.         Mateusz Baranowski kl.3b
14.         Paweł Kluczyk kl.3b
15.         Paweł Czajkowski kl.3b
16.         Natalia Bogusz kl.3a
17.         Paulina Roszkowska kl.3a
18.         Jakub Borowski kl.3b
19.         Kinga Kubala kl. 7
20.         Filip Oksztul kl. 5
21.         Jaś Czaczkowski kl.5
22.         Damian Drozdowski kl.5
23.         Kacper Arciszewski kl.5
24.         Olga Laskowska kl.5
25.         Szymon Dunaj kl.5
26.         Zuzia Więcko kl.5
27.         Sebastian Matychowiec kl.5
28.         Damian Kalinowski kl.5
29.         Adrian Podwysocki kl.6
30.         Bartek Struk kl.4
31.         Szymon Śladowski kl.4
32.         Kacper Świstun kl.4
33.         Piotr Sobolewski kl.4


Życzmy sobie owocnej współpracy
opiekun radiowęzła Tomasz Śliwowski

 

DZIAŁALNOŚĆ  RADIOWĘZŁA 2017/2018

 

Regulamin szkolnego radiowęzła

 

Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej

Nowy rok szkolny 2017/2018 to też zmiany w radiowęźle. Od tego roku wprowadziliśmy małe zmiany. Opiekunem radiowęzła został Tomasz Śliwowski - pedagog szkolny. Powołał on zespół redakcyjny, który w wyborach wybrał koordynatora i zastępców koordynatora.

Skład zespołu:
Koordynator: Katarzyna Kamińska - uczennica klasy III A gimnazjum
Zastępca koordynatora do spraw muzyki: Patryk Sosinowicz - uczeń klasy III A gimnazjum
                                       Mateusz Baranowski - uczeń klasy II B gimnazjum
Zastępca Koordynatora do spraw grafiku: Weronika Skawska - uczennica klasy III A gimnazjum
                                        Julia Ciepeilewska - uczennica klasy 7
Zastępca koordynatora do spraw ogłoszeń: Jakub Bukłaha - uczeń klasy III A gimnazjum

Skład zespołu redakcyjnego:

Gabriela Leszczyńska VII
Zuzanna Gierejko VII

Adam Łuksza IIb
Kacper Grzybko IIb
Jakub Borowski IIb
Mateusz Baranowski IIb

Karolina Czech IIIa
Katarzyna Łuniewska IIIa
Patryk Popławski IIIa
Mateusz Sawicki IIIa
Karolina Wilczewska IIIa
Jakub Olendzki IIIa
Wiktoria Ołdziej IIIa
Kacper Czech IIIa

Agnieszka Szygałowicz IIIb

Dyżury:

Poniedziałek
Jakub Bukłaha IIIa
Karolina Czech IIIa
Katarzyna Łuniewska IIIa
Agnieszka Szygałowicz IIIb

Wtorek
Gabriela Leszczyńska VII
Adam Łuksza IIb
Patryk Popławski IIIa
Patryk Sosinowicz IIIa

Środa
Julia Ciepielewska VII
Kacper Grzybko IIb
Mateusz Sawicki IIIa
Karolina Wilczewska IIIa

Czwartek
Jakub Borowski IIb
Zuzanna Gierejko VII
Jakub Olendzki IIIa
Wiktoria Ołdziej IIIa

Piątek
Mateusz Baranowski IIb
Kacper Czech IIIa
Katarzyna Kamińska IIIa
Weronika Skawska IIIa


Zebrania zespołu odbywają się w każdy czwartek o 11:35

opiekun
Tomasz Śliwowski

 

DZIAŁALNOŚĆ  RADIOWĘZŁA 2016/2017

 

Regulamin szkolnego radiowęzła

Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej

1. Cele i zadania Radiowęzła Szkolnego:

  • wszechstronne uwrażliwienie uczniów w zakresie wiedzy muzycznej i szerzenie pozytywnych wartości przez muzykę,

  • pełnienie funkcji rozrywkowej, edukacyjnej i informacyjnej,

  • współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i organami Samorządu Uczniowskiego.

2. Radiowęzeł zrzesza uczniów prawdziwie zaangażowanych i zainteresowanych tą formą działalności.

3. Radiowęzeł działa zgodnie z przyjętym regulaminem i planem pracy.

4. Osobą odpowiedzialną za powołanie zespołu radiowęzła jest opiekun radiowęzła. Rekrutację do radiowęzła przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego – we wrześniu po wyborze opiekuna i w lutym po feriach zimowych. Osoby zainteresowane działalnością w radiowęźle zgłaszają się do opiekuna w ustalonym przez niego terminie. W przypadku gdy liczba chętnych uczniów przekracza 15, opiekun może wyłonić członków redakcji po konsultacjach z gronem pedagogicznym oraz Dyrekcją Szkoły.

5.Redakcja radiowęzła podzielona jest na 5 zespołów pracujących w poszczególne dni tygodnia. Zespół nie może liczyć więcej niż trzech członków. Członkowie posiadają identyfikatory.

6. Kadencja Redakcji trwa przez okres jednego semestru. Uczniowie, którzy byli członkami zespołu radiowęzła w I semestrze mogą być ponownie wybrani na kolejną kadencję.

7. Radiowęzeł rozpoczyna pracę na pierwszej przerwie od godziny 8:45, a kończy na ostatniej przerwie. Dopuszcza się wcześniejsze rozpoczęcie pracy radiowęzła, np. od godz. 7:30, ale tylko wtedy gdy nie zakłóca to przebiegu zajęć dodatkowych odbywających się przed lekcjami.

8. Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

9. Zespół radiowęzła dba o estetyczny wygląd pomieszczenia. Bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu, używania elektronicznych papierosów, spożywania alkoholu, zażywania jakichkolwiek środków odurzających. Stwierdzenie naruszenia tego punktu skutkuje natychmiastowym odwołaniem członków zespołu radiowęzła. Obowiązuje odpowiedzialność za działalność całego zespołu, co oznacza, że w przypadku, gdy regulamin naruszy jeden z członków ekipy, zostaje zwolniony cały zespół pracujący w tym dniu w radiowęźle.

10. Redakcja odpowiada za treść muzyczną i słowną emitowanych audycji. Programy przygotowane przez zespół dyżurujący nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych, rasistowskich, o charakterze erotycznym, obraźliwych bądź godzących w uczucia innych lub dobre imię szkoły. Dotyczy to również utworów i zwrotów w językach obcych.

11. Przykładowe treści audycji:

  • Informacje ogólne: data, imieniny, pogoda, ile pozostało do końca roku szkolnego.

  • Szkolny serwis informacyjny: nieobecni nauczyciele, zastępstwa, planowane imprezy, informacje o konkursach, zawodach, ogłoszenia szkolne.

  • Koncert życzeń, pozdrowienia.

  • Muzyka

12. Radiowęzeł dostosowuje prezentowaną muzykę do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, świąt państwowych i rocznic.

13. W pomieszczeniu radiowęzła mogą przebywać tylko upoważnieni uczniowie dyżurujący w danym dniu. Stwierdzenie naruszenia tego punktu skutkuje natychmiastowym odwołaniem członków zespołu radiowęzła, którzy do tego dopuścili. Nieobecność członków zespołu radiowęzła odpowiedzialnych za audycję w danym dniu nie upoważnia innych członków Redakcji do zajęcia ich miejsca. Decyzję o przedzieleniu zastępstwa podejmuje wyłącznie opiekun.

14. Klucze do pomieszczenia posiada Dyrekcja, opiekun oraz wybrani przez niego uczniowie odpowiedzialni za porządek i rzetelną pracę w radiowęźle (członkowie zespołu).

15. Członkowie są odpowiedzialni za używany sprzęt, dbają o jego właściwe wykorzystanie i stan techniczny.

16. Wszelkie uszkodzenia zgłaszamy opiekunowi SU lub Dyrekcji.

17. Radiowęzeł jest organizacją otwartą na inicjatywy płynące z zewnątrz.

18. W przypadku niestosowania się do regulaminu, opiekun SU może odwołać ucznia z zespołu radiowęzła i w miarę potrzeb uzupełnić jego skład.

19. Członek Redakcji, który uzyskał -20 punktów bądź został ukarany pisemnym upomnieniem wychowawcy, naganą wychowawcy lub naganą Dyrektora Szkoły traci przywilej pracy w radiowęźle.

20. Niniejszy regulamin jest dokumentem otwartym i podlega ewaluacji, nowe pomysły są na bieżąco wprowadzane do jego treści.

21. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 80 z 2000r.poz.904, Dz. U. z 2002 r. Nr 197 poz.1662) i ostatnią jej nowelizacja uchwaloną przez Sejm 1 kwietnia 2004 roku (Dz. U z 2004 r. Nr 91 poz.869) instytucje oświatowe ,w tym szkoły, mogą bez zgody twórców artystów wykonawców, producentów, nadawców, wydawców i bez zapłaty im wynagrodzenia korzystać z rozpowszechnionych utworów i pozostałych dóbr pokrewnych, w celach dydaktycznych.

 

Opiekun Renata Zegadło-Piasecka

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Zespoły pracujące w radiowęźle:

 

Poniedziałek:       Julia Bartnicka  IIIb

                            Maciej Dryl  IIIb

 

Wtorek:               Olimpia Dryl   IIIb

                            Patryk Sosinowicz  IIa

 

Środa:                  Jakub Leszczyński  IIIa

                            Hubert Piechowski   IIIa

 

Czwartek:            Szymon Bielicki  IIIb

                            Jakub Kondzior   IIb

 

Piątek:                 Damian Borowski   IIIa

                            Jakub Hermanowski   Ia

 

 

Wszystkim życzę owocnej pracy!

RZP

 


 

 

Aktualny regulamin szkolnego radiowęzła - pobierz.

Karta kandydata do szkolnego radiowęzła - pobierz.

 

Instrukcja obsługi: